Persona. Main

“Persona” Project

What is your superpower? What unique trait is unique to you? What makes you stand out from the many inhabitants of our planet? Through the “Persona project”, we will try to answer these questions together. In the center of the project is your portrait, minimalistic, but at the same time, carrying a slight irony through your emotions or any objects involved in the frame. Along with a short text containing answers to my questions, you will get a short individual Story about you. The result of the project will be an exhibition and a book.

В чем заключается ваша суперсила? Какая уникальная черта присуща только вам? Что выделяет вас из множества жителей нашей планеты? Через проект “Персона” мы вместе попытаемся ответить на эти вопросы. В центре проекта — ваш портрет, минималистичный, но в то же время, несущий в себе легкую иронию через ваши эмоции или какие-либо предметы, задействованные в кадре. Вместе с небольшим текстом, содержащим ответы на мои вопросы, получится короткая индивидуальная История о вас. Итогом проекта будет выставка и книга.

Sizin supergücünüz nədən ibarətdir? Yalnız sizə xas olan unikal bir cəhətiniz varmı? Planetimizin digər sakinlərindən sizi fərqləndirən nədir? Gəlin “Şəxsiyyət” adlı layihə vasitəsi ilə bu suallara birlikdə cavab tapaq. Layihənin qayəsi sizin portretinizi aşkarlamaqdır. Minimalistik olmasına rəğmən portretinizdə emosiyalarınız və hətta kadrda istifadə olunan hansısa əşyada gizlənmiş yüngül bir istehza da əks olunacaq. Beləliklə, suallarıma verdiyiniz cavablardan ibarət qısa bir mətnlə birlikdə sizin fərdi həyat hekayəniz tamamlanmış olacaq. Layihənin nəticəsi sərgi və kitabın səhifələrində əksini tapacaq.

Go